Examples using Tinamous with Particle Devices (Photon, Electron, Argon, Xenon, Boron)